RubyでWebページから注目する要素を抽出する

Open-URIでコンテンツを取得してNokogiriでパース、出力する require 'open-uri' require 'nokogiri' doc = Nokogiri.HTML(open("https://togetter.com/hot")) doc.xpath("//*[@id='document']/div/div[1]/div/div/div[2]/ul/li[1]/div[2]/a/h3").each do |t…